Nhận kết quả sổ số
giải mã giấc mơ
Hướng dẫn xem soi cầu loto

Biên ngày soi cầu:

Open Calendar

Số ngày cầu chạy:

Chọn miền:

Miền bắc Miền Trung Miền Nam

Chọn tỉnh:

Soi cầu tính đến ngày 18/10/2018
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 3 ngày
Đầu 0 00 01 02 03 04 07 08
Đầu 1 11 13 18 19
Đầu 2
Đầu 3 30 31 36 37
Đầu 4 41 42 44 46 47 48
Đầu 5 50 51 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 61 62 63 64 66 67 68 69
Đầu 7 70 76 78
Đầu 8 80 81 86 88 89
Đầu 9 90 93 95 97
Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số là:

Cặp số 00 xuất hiện 2 lần

Cặp số 01 xuất hiện 1 lần

Cặp số 02 xuất hiện 1 lần

Cặp số 03 xuất hiện 2 lần

Cặp số 04 xuất hiện 1 lần

Cặp số 07 xuất hiện 2 lần

Cặp số 08 xuất hiện 4 lần

Cặp số 11 xuất hiện 2 lần

Cặp số 13 xuất hiện 1 lần

Cặp số 18 xuất hiện 3 lần

Cặp số 19 xuất hiện 2 lần

Cặp số 30 xuất hiện 1 lần

Cặp số 31 xuất hiện 1 lần

Cặp số 36 xuất hiện 1 lần

Cặp số 37 xuất hiện 1 lần

Cặp số 41 xuất hiện 2 lần

Cặp số 42 xuất hiện 1 lần

Cặp số 44 xuất hiện 1 lần

Cặp số 46 xuất hiện 1 lần

Cặp số 47 xuất hiện 2 lần

Cặp số 48 xuất hiện 1 lần

Cặp số 50 xuất hiện 2 lần

Cặp số 51 xuất hiện 1 lần

Cặp số 54 xuất hiện 1 lần

Cặp số 55 xuất hiện 1 lần

Cặp số 56 xuất hiện 2 lần

Cặp số 57 xuất hiện 1 lần

Cặp số 58 xuất hiện 1 lần

Cặp số 59 xuất hiện 1 lần

Cặp số 61 xuất hiện 1 lần

Cặp số 62 xuất hiện 1 lần

Cặp số 63 xuất hiện 1 lần

Cặp số 64 xuất hiện 1 lần

Cặp số 66 xuất hiện 1 lần

Cặp số 67 xuất hiện 2 lần

Cặp số 68 xuất hiện 1 lần

Cặp số 69 xuất hiện 1 lần

Cặp số 70 xuất hiện 1 lần

Cặp số 76 xuất hiện 1 lần

Cặp số 78 xuất hiện 1 lần

Cặp số 80 xuất hiện 1 lần

Cặp số 81 xuất hiện 3 lần

Cặp số 86 xuất hiện 3 lần

Cặp số 88 xuất hiện 1 lần

Cặp số 89 xuất hiện 1 lần

Cặp số 90 xuất hiện 2 lần

Cặp số 93 xuất hiện 1 lần

Cặp số 95 xuất hiện 1 lần

Cặp số 97 xuất hiện 2 lần