Nhận kết quả sổ số
Bộ số thứ 1 05
Bộ số thứ 2 06
Bộ số thứ 3 07
Bộ số thứ 4 13
Bộ số thứ 5 35
Bộ số thứ 6 36
Bộ số thứ 1 02
Bộ số thứ 2 15
Bộ số thứ 3 19
Bộ số thứ 4 24
Bộ số thứ 5 25
Bộ số thứ 6 28
Bộ số thứ 1 01
Bộ số thứ 2 02
Bộ số thứ 3 10
Bộ số thứ 4 17
Bộ số thứ 5 19
Bộ số thứ 6 32
Bộ số thứ 1 03
Bộ số thứ 2 16
Bộ số thứ 3 19
Bộ số thứ 4 24
Bộ số thứ 5 25
Bộ số thứ 6 26
Bộ số thứ 1 02
Bộ số thứ 2 03
Bộ số thứ 3 05
Bộ số thứ 4 21
Bộ số thứ 5 27
Bộ số thứ 6 31
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Dương BD
Vĩnh Long VL
Trà Vinh TV
Gia Lai GL
Ninh Thuận NT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so