Nhận kết quả sổ số
Bộ số thứ 1 02
Bộ số thứ 2 05
Bộ số thứ 3 07
Bộ số thứ 4 17
Bộ số thứ 5 19
Bộ số thứ 6 36
Bộ số thứ 1 07
Bộ số thứ 2 10
Bộ số thứ 3 12
Bộ số thứ 4 18
Bộ số thứ 5 21
Bộ số thứ 6 23
Bộ số thứ 1 02
Bộ số thứ 2 03
Bộ số thứ 3 06
Bộ số thứ 4 07
Bộ số thứ 5 16
Bộ số thứ 6 24
Bộ số thứ 1 07
Bộ số thứ 2 14
Bộ số thứ 3 16
Bộ số thứ 4 20
Bộ số thứ 5 22
Bộ số thứ 6 25
Bộ số thứ 1 15
Bộ số thứ 2 21
Bộ số thứ 3 24
Bộ số thứ 4 28
Bộ số thứ 5 29
Bộ số thứ 6 31
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Bình Thuận BTH
Tây Ninh TN
An Giang AG
Bình Định BDH
Quảng Bình QB
Quảng Trị QT
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so