Nhận kết quả sổ số
Bộ số thứ 1 03
Bộ số thứ 2 07
Bộ số thứ 3 08
Bộ số thứ 4 12
Bộ số thứ 5 13
Bộ số thứ 6 14
Bộ số thứ 1 01
Bộ số thứ 2 03
Bộ số thứ 3 05
Bộ số thứ 4 27
Bộ số thứ 5 32
Bộ số thứ 6 34
Bộ số thứ 1 02
Bộ số thứ 2 03
Bộ số thứ 3 12
Bộ số thứ 4 18
Bộ số thứ 5 19
Bộ số thứ 6 35
Bộ số thứ 1 02
Bộ số thứ 2 10
Bộ số thứ 3 15
Bộ số thứ 4 19
Bộ số thứ 5 20
Bộ số thứ 6 21
Bộ số thứ 1 02
Bộ số thứ 2 05
Bộ số thứ 3 16
Bộ số thứ 4 27
Bộ số thứ 5 31
Bộ số thứ 6 36
Tên tỉnh/TP
Truyền Thống MB
Tiền Giang TG
Kiên Giang KG
Đà Lạt DL
Kontum KT
Khánh Hòa KH
SMS xo so
Cùng quay sổ xố
SMS xo so
SMS xo so