thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Đà Lạt trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Đà Lạt

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
01 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/04/2024
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/04/2024
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/03/2024
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
07 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
08 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
09 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
10 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/01/2024
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
17 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
20 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/01/2024
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
23 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/03/2024
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/03/2024
26 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
27 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
28 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
29 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
30 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/03/2024
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/03/2024
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/03/2024
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/04/2024
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/03/2024
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/04/2024
37 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
39 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
40 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
41 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/04/2024
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/04/2024
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/01/2024
45 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
46 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/02/2024
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/03/2024
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/03/2024
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/04/2024
55 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/04/2024
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/03/2024
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/04/2024
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/04/2024
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
63 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
65 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/03/2024
67 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
71 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
73 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
74 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
75 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/03/2024
77 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/04/2024
79 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
81 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
84 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/03/2024
87 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/04/2024
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/06/2024
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/05/2024
92 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
94 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2024
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/03/2024
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2024
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/06/2024
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2024
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 30 3 lần ra

Cặp số 65 3 lần ra

Cặp số 74 3 lần ra

Cặp số 84 3 lần ra

Cặp số 00 2 lần ra

Cặp số 01 2 lần ra

Cặp số 09 2 lần ra

Cặp số 10 2 lần ra

Cặp số 17 2 lần ra

Cặp số 20 2 lần ra

Cặp số 26 2 lần ra

Cặp số 27 2 lần ra

Cặp số 28 2 lần ra

Cặp số 29 2 lần ra

Cặp số 40 2 lần ra

Cặp số 41 2 lần ra

Cặp số 45 2 lần ra

Cặp số 46 2 lần ra

Cặp số 63 2 lần ra

Cặp số 73 2 lần ra

Cặp số 75 2 lần ra

Cặp số 77 2 lần ra

Cặp số 79 2 lần ra

Cặp số 81 2 lần ra

Cặp số 87 2 lần ra

Cặp số 92 2 lần ra

Cặp số 94 2 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 30 6 lần ra

Cặp số 17 5 lần ra

Cặp số 20 5 lần ra

Cặp số 74 5 lần ra

Cặp số 28 4 lần ra

Cặp số 45 4 lần ra

Cặp số 65 4 lần ra

Cặp số 73 4 lần ra

Cặp số 81 4 lần ra

Cặp số 84 4 lần ra

Cặp số 90 4 lần ra

Cặp số 98 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 30 14 lần ra

Cặp số 19 10 lần ra

Cặp số 50 9 lần ra

Cặp số 65 9 lần ra

Cặp số 84 9 lần ra

Cặp số 90 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
30 14 26/05/2024
19 10 19/05/2024
50 9 09/06/2024
65 9 02/06/2024
84 9 09/06/2024
90 9 02/06/2024
20 8 19/05/2024
28 8 02/06/2024
32 8 17/03/2024
40 8 26/05/2024
41 8 02/06/2024
45 8 09/06/2024
59 8 09/06/2024
71 8 09/06/2024
76 8 10/03/2024
78 8 21/04/2024
80 8 02/06/2024
83 8 12/05/2024
88 8 28/04/2024
06 7 05/05/2024
17 7 12/05/2024
18 7 05/05/2024
26 7 02/06/2024
27 7 02/06/2024
31 7 10/03/2024
63 7 09/06/2024
70 7 19/05/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số da lat.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024

Âm Lịch

Ngày 9 (Kỷ Dậu), Tháng 5 (Canh Ngọ), Năm 2024 (Giáp Thìn)

Ngày Minh Đường Hoàng đạo
(Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.)

Giờ Hoàng đạo: Dần, Mão, Mùi, Dậu
Giờ Hắc đạo: Sửu, Tị, Thân, Hợi
00:00Giờ Giáp Tý
Tư MệnhHoàng đạo
01:00Giờ Ất Sửu
Câu TrậnHắc đạo
03:00Giờ Bính Dần
Thanh LongHoàng đạo
05:00Giờ Đinh Mão
Minh ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Mậu Thìn
Thiên HìnhHắc đạo
09:00Giờ Kỷ Tị
Chu TướcHắc đạo
11:00Giờ Canh Ngọ
Kim QuỹHoàng đạo
13:00Giờ Tân Mùi
Kim ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Nhâm Thân
Bạch HổHắc đạo
17:00Giờ Quý Dậu
Ngọc ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Giáp Tuất
Thiên LaoHắc đạo
21:00Giờ Ất Hợi
Nguyên VũHắc đạo
23:00Giờ Giáp Tý
Tư MệnhHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Nam
Hỷ thần: Hướng Đông bắc

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86