thong ke xo so

Thống kê xổ số Hậu Giang trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Hậu Giang

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/08/2020
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2020
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020
03 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2020
07 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
08 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020
09 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
10 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/08/2020
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/07/2020
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/08/2020
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/08/2020
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/08/2020
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/08/2020
18 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/08/2020
23 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/06/2020
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/08/2020
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/08/2020
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/02/2020
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/07/2020
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020
30 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/08/2020
31 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/08/2020
34 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/08/2020
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/08/2020
37 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/08/2020
38 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
39 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
40 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
41 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
43 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/08/2020
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/06/2020
46 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/08/2020
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/07/2020
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2020
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/08/2020
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2020
54 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/08/2020
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
57 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/08/2020
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/07/2020
63 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/07/2020
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
66 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
70 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/06/2020
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
73 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
76 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
78 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/08/2020
80 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/08/2020
81 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
82 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
83 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020
84 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/08/2020
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
88 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
89 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/08/2020
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
91 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/09/2020
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/08/2020
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/08/2020
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/03/2020
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/06/2020
98 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
99 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/09/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 10 4 lần ra

Cặp số 31 3 lần ra

Cặp số 34 3 lần ra

Cặp số 84 3 lần ra

Cặp số 03 2 lần ra

Cặp số 07 2 lần ra

Cặp số 08 2 lần ra

Cặp số 23 2 lần ra

Cặp số 38 2 lần ra

Cặp số 39 2 lần ra

Cặp số 40 2 lần ra

Cặp số 43 2 lần ra

Cặp số 46 2 lần ra

Cặp số 54 2 lần ra

Cặp số 57 2 lần ra

Cặp số 70 2 lần ra

Cặp số 78 2 lần ra

Cặp số 80 2 lần ra

Cặp số 81 2 lần ra

Cặp số 83 2 lần ra

Cặp số 91 2 lần ra

Cặp số 98 2 lần ra

Cặp số 99 2 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 10 6 lần ra

Cặp số 07 5 lần ra

Cặp số 31 5 lần ra

Cặp số 56 5 lần ra

Cặp số 34 4 lần ra

Cặp số 44 4 lần ra

Cặp số 57 4 lần ra

Cặp số 70 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 10 13 lần ra

Cặp số 38 11 lần ra

Cặp số 57 10 lần ra

Cặp số 07 9 lần ra

Cặp số 44 9 lần ra

Cặp số 54 9 lần ra

Cặp số 70 9 lần ra

Cặp số 82 9 lần ra

Cặp số 83 9 lần ra

Cặp số 98 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
10 13 26/09/2020
38 11 19/09/2020
57 10 12/09/2020
07 9 19/09/2020
44 9 29/08/2020
54 9 19/09/2020
70 9 26/09/2020
82 9 26/09/2020
83 9 12/09/2020
98 9 05/09/2020
04 8 19/09/2020
14 8 19/09/2020
30 8 29/08/2020
34 8 26/09/2020
36 8 15/08/2020
40 8 19/09/2020
50 8 26/09/2020
53 8 04/07/2020
61 8 05/09/2020
75 8 05/09/2020
81 8 26/09/2020
84 8 19/09/2020
95 8 08/08/2020
12 7 25/07/2020
15 7 29/08/2020
17 7 29/08/2020
56 7 05/09/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số hau giang.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Âm Lịch

Ngày 15 (Đinh Sửu), Tháng 8 (Ất Dậu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Câu Trận Hắc đạo
(Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.)

Giờ Hoàng đạo: Mão, Tị, Tuất, Hợi
Giờ Hắc đạo: Sửu, Thìn, Mùi, Dậu
00:00Giờ Canh Tý
Thiên HìnhHắc đạo
01:00Giờ Tân Sửu
Chu TướcHắc đạo
03:00Giờ Nhâm Dần
Kim QuỹHoàng đạo
05:00Giờ Quý Mão
Kim ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Giáp Thìn
Bạch HổHắc đạo
09:00Giờ Ất Tị
Ngọc ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Bính Ngọ
Thiên LaoHắc đạo
13:00Giờ Đinh Mùi
Nguyên VũHắc đạo
15:00Giờ Mậu Thân
Tư MệnhHoàng đạo
17:00Giờ Kỷ Dậu
Câu TrậnHắc đạo
19:00Giờ Canh Tuất
Thanh LongHoàng đạo
21:00Giờ Tân Hợi
Minh ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Canh Tý
Thiên HìnhHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng chính Nam

Những việc nên làm: Động thổ, san nền, đắp nền, làm hay sửa phòng Bếp, lắp đặt máy móc, nhập học, làm lễ cầu thân, nộp đơn dâng sớ, sửa hay làm tàu thuyền, khai trương tàu thuyền, khởi công làm lò.
Việc không nên làm: Mua nuôi thêm súc vật.

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86