thong ke xo so

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
01 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2020
02 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
03 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2020
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2020
05 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/05/2020
07 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/05/2020
09 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
10 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2020
11 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
12 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
13 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2020
14 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
15 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2020
17 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
18 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
19 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/05/2020
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/05/2020
22 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2020
24 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
25 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
26 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2020
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2020
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/05/2020
30 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
31 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
32 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/05/2020
34 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2020
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2020
36 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2020
38 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
39 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
40 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/05/2020
42 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2020
43 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
44 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
45 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2020
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/05/2020
48 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2020
50 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
51 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2020
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/05/2020
54 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
55 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2020
56 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
57 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
58 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/05/2020
60 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
61 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
62 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
63 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
64 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
65 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
66 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/05/2020
68 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
69 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/05/2020
71 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
72 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
73 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
74 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
75 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
76 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/05/2020
78 2.22% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
79 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2020
80 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
81 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
82 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/05/2020
83 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
84 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/05/2020
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/05/2020
87 2.96% (4) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2020
88 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
89 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2020
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/05/2020
91 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/05/2020
92 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2020
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/05/2020
94 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/05/2020
95 0.74% (1) Lượt, ngày gần nhất 30/05/2020
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2020
97 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
98 1.48% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/05/2020
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/05/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 10 4 lần ra

Cặp số 80 4 lần ra

Cặp số 87 4 lần ra

Cặp số 19 3 lần ra

Cặp số 22 3 lần ra

Cặp số 44 3 lần ra

Cặp số 45 3 lần ra

Cặp số 50 3 lần ra

Cặp số 51 3 lần ra

Cặp số 54 3 lần ra

Cặp số 55 3 lần ra

Cặp số 61 3 lần ra

Cặp số 62 3 lần ra

Cặp số 63 3 lần ra

Cặp số 64 3 lần ra

Cặp số 71 3 lần ra

Cặp số 73 3 lần ra

Cặp số 78 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 87 7 lần ra

Cặp số 10 6 lần ra

Cặp số 24 6 lần ra

Cặp số 39 6 lần ra

Cặp số 11 5 lần ra

Cặp số 14 5 lần ra

Cặp số 22 5 lần ra

Cặp số 31 5 lần ra

Cặp số 50 5 lần ra

Cặp số 51 5 lần ra

Cặp số 71 5 lần ra

Cặp số 78 5 lần ra

Cặp số 81 5 lần ra

Cặp số 82 5 lần ra

Cặp số 98 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 22 15 lần ra

Cặp số 10 14 lần ra

Cặp số 42 14 lần ra

Cặp số 80 14 lần ra

Cặp số 25 13 lần ra

Cặp số 71 13 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
22 15 30/05/2020
10 14 28/05/2020
42 14 28/05/2020
80 14 30/05/2020
25 13 29/05/2020
71 13 30/05/2020
24 12 30/05/2020
79 12 26/05/2020
34 11 28/05/2020
37 11 24/05/2020
39 11 29/05/2020
55 11 28/05/2020
63 11 29/05/2020
68 11 27/05/2020
84 11 27/05/2020
85 11 25/05/2020
93 11 23/05/2020
98 11 29/05/2020
02 10 30/05/2020
11 10 29/05/2020
12 10 30/05/2020
15 10 30/05/2020
41 10 25/05/2020
43 10 27/05/2020
44 10 30/05/2020
45 10 30/05/2020
48 10 27/05/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số mien bac.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Chủ Nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020

Âm Lịch

Ngày 9 (Giáp Tuất), Tháng 4 (Tân Tị), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo
(Tốt cho việc cưới hỏi.)

Giờ Hoàng đạo: Thìn, Tị, Dậu, Hợi
Giờ Hắc đạo: Sửu, Mão, Mùi, Tuất
00:00Giờ Giáp Tý
Thiên LaoHắc đạo
01:00Giờ Ất Sửu
Nguyên VũHắc đạo
03:00Giờ Bính Dần
Tư MệnhHoàng đạo
05:00Giờ Đinh Mão
Câu TrậnHắc đạo
07:00Giờ Mậu Thìn
Thanh LongHoàng đạo
09:00Giờ Kỷ Tị
Minh ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Canh Ngọ
Thiên HìnhHắc đạo
13:00Giờ Tân Mùi
Chu TướcHắc đạo
15:00Giờ Nhâm Thân
Kim QuỹHoàng đạo
17:00Giờ Quý Dậu
Kim ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Giáp Tuất
Bạch HổHắc đạo
21:00Giờ Ất Hợi
Ngọc ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Giáp Tý
Thiên LaoHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông Nam
Hỷ thần: Hướng Đông bắc

Những việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp.
Việc không nên làm: Xây đắp nền-tường

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86