thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Bến Tre trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Bến Tre

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
03 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/12/2020
08 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
09 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/09/2020
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/12/2020
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
15 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2020
19 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
21 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
23 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2020
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/12/2020
26 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/11/2020
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/09/2020
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2020
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2020
33 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
35 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
36 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
37 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
38 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/12/2020
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/08/2020
40 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
41 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/12/2020
43 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
44 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/12/2020
47 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2020
51 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/12/2020
52 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2020
54 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
55 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2020
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2020
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/12/2020
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/12/2020
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/12/2020
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
67 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2020
69 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
70 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2020
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
73 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
74 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2020
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
76 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/12/2020
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/11/2020
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/12/2020
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/12/2020
82 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
83 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
85 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/01/2021
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
91 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/01/2021
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/12/2020
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/01/2021
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/12/2020
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/11/2020
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 21 3 lần ra

Cặp số 33 3 lần ra

Cặp số 41 3 lần ra

Cặp số 82 3 lần ra

Cặp số 03 2 lần ra

Cặp số 08 2 lần ra

Cặp số 09 2 lần ra

Cặp số 15 2 lần ra

Cặp số 19 2 lần ra

Cặp số 23 2 lần ra

Cặp số 35 2 lần ra

Cặp số 36 2 lần ra

Cặp số 38 2 lần ra

Cặp số 40 2 lần ra

Cặp số 43 2 lần ra

Cặp số 44 2 lần ra

Cặp số 47 2 lần ra

Cặp số 52 2 lần ra

Cặp số 54 2 lần ra

Cặp số 67 2 lần ra

Cặp số 69 2 lần ra

Cặp số 70 2 lần ra

Cặp số 83 2 lần ra

Cặp số 85 2 lần ra

Cặp số 91 2 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 33 6 lần ra

Cặp số 41 5 lần ra

Cặp số 82 5 lần ra

Cặp số 03 4 lần ra

Cặp số 19 4 lần ra

Cặp số 21 4 lần ra

Cặp số 23 4 lần ra

Cặp số 67 4 lần ra

Cặp số 77 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 30 11 lần ra

Cặp số 41 11 lần ra

Cặp số 22 10 lần ra

Cặp số 37 10 lần ra

Cặp số 03 9 lần ra

Cặp số 46 9 lần ra

Cặp số 67 9 lần ra

Cặp số 69 9 lần ra

Cặp số 83 9 lần ra

Cặp số 85 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
30 11 24/11/2020
41 11 19/01/2021
22 10 15/12/2020
37 10 19/01/2021
03 9 19/01/2021
46 9 22/12/2020
67 9 19/01/2021
69 9 29/12/2020
83 9 05/01/2021
85 9 12/01/2021
15 8 12/01/2021
33 8 12/01/2021
40 8 19/01/2021
52 8 19/01/2021
77 8 22/12/2020
82 8 19/01/2021
96 8 12/01/2021
01 7 12/01/2021
02 7 05/01/2021
04 7 24/11/2020
18 7 06/10/2020
20 7 12/01/2021
42 7 22/12/2020
44 7 29/12/2020
73 7 29/12/2020
75 7 19/01/2021
80 7 22/12/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số ben tre.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 10 (Canh Ngọ), Tháng 12 (Kỷ Sửu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Lao Hắc đạo
(Mọi việc bất lợi, trừ những việc trấn áp thần quỷ (trong tín ngưỡng, mê tín).)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Bính Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Đinh Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Mậu Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Kỷ Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Canh Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Tân Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Nhâm Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Quý Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Giáp Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Ất Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Bính Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Đinh Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Bính Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây Nam
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc

Những việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp.
Việc không nên làm: Xây đắp nền-tường

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86